e-SVH

Celonerezové vertikální vícestupňové čerpadlo s jednoduchou mechanickou ucpávkou, pevnou spojkou a přírubovým el. motorem.

Přímo na motoru je umístěna plynulá regulace otáček ITT Vogel-Hydrovar s displejem. 
Regulace: kompletní regulace HYDROVAR pro zajištění plynulého řízení otáček čerpadla. Regulace je instalována přímo na el. motoru čerpadla. Obsahuje frekvenční měnič, regulátor a řídící jednotku s displejem, který zobrazuje aktuální hodnotu tlaku, frekvence apod.

Použití

 • automatické čerpací stanice pro zvyšování tlaku
 • čerpací stanice pro dodávky vody
 • zvyšování tlaku pro vysoké věžové budovy
 • závlahové systémy
 • napájení kotlů
 • systémy reverzní osmózy
 • praní filtrů / zásobování filtrů
 • výroba deionizované a ultračisté vody
 • závlahové systémy
 • dodávky a doprava vody
 • systémy čištění vody
 • proměnný průtok a tlak v mycích systémech
 • kompletní zvyšující systémy
 • fontány
 • preparátorové systémy
 • rozprašující systémy
 • utěsňující bariérové systémy
 • systémy pro chladící věže
 • výměníky tepla
 • chladiče
 • indukční topení
 • filtrace vzduchu
 • cirkulační systémy vody
 • cirkulace kapalných médií s proměnnou spotřebou

Základní možnosti regulace:
Konstantní tlak na výtlak čerpadla při měnícím se průtoku

Při této aplikaci (nejrozšířenější) je obsluhou prostřednictvím ovládacích prvků Hydrovaru nastavena konstantní hodnota tlaku, kterou má systém udržovat. Regulace snižuje a zvyšuje otáčky čerpadla v závislosti na klesající a stoupající průtokové spotřebě, přičemž zachovává nastavenou hodnotu konstantního tlaku ve výtlaku čerpadla. V případě navrhování tohoto systému by mělo být čerpadlo nadimenzováno tak, aby maximální hodnota tlaku a průtokové spotřeby ležela pod hodnotou maximálních otáček (většinou pod 2950 ot/min) výkonnostní křivky čerpadla. Čerpadlo, které nedosahuje požadované parametry pro maximální odběr při požadovaném tlaku, není aplikovatelné.

Kompenzace ztrát v systému (regulace podél systémové křivky)

Regulace Hydrovar je v  tomto případě schopna zvyšovat a snižovat tlak ve výtlaku čerpadla/del podle zvyšujícího/snižujícího se průtoku za účelem vykrytí ztrát v systému, které jsou závislé i na průtoku. Tento způsob regulování umožňuje čerpadlu čerpat podél systémové křivky. Toto nastavení se provádí nastavením procentuálního nárůstu výtlačného tlaku při maximálních otáčkách a průtoku. Další nastavení vypovídá o tom, od jaké frekvence bude nárůst tlaku ve výtlačném potrubí aktivní. Stejně jako u první možnosti použití  musí být čerpadlo dimenzováno tak, že maximální průtok je situován pod výkonnostní křivku čerpadla odpovídající 2950 ot/min. Alternativní řešení vykrývání ztrát v systému nastane při regulaci cirkulačních čerpadel, kde je mezi sáním a výtlakem čerpadla instalován diferenční snímač, který zaznamenává tlakovou ztrátu mezi sáním a výtlakem a na základě jeho signálu Hydrovar tyto ztráty zvyšující se při zvyšujícím se průtoku vykrývá.

Udržování konstantního průtoku

Tato metoda použití umožňuje obsluze nastavit požadovanou konstantní hodnotu průtoku v každé cirkulační anebo procesní aplikaci. Aktuální hodnota průtoku může být snímána buď prostřednictvím průtokového senzoru, (4-20 mA lineární), anebo použitím clony v kombinaci s diferenčním snímačem tlaku (4-20 mA, kvadratická funkce). Programováním regulace musí být navoleno správné nastavení. Měnící se průtokovou spotřebou regulace Hydrovar zvedá tlak se zvedajícím se průtokem. Čerpadlo by mělo být navrhováno tak, aby požadovaný průtok, na který se bude regulovat, ležel vlevo od maximální účinnosti čerpadla a bod maximálního požadovaného tlaku by se měl nacházet v rozsahu výkonu čerpadla při maximálních otáčkách.

Ruční režim

V tomto režimu otáčky čerpadla mohou být měněny buď obsluhou na místě instalace, anebo externím signálem 4-20 mA. V tomto případě je vestavěný regulátor odpojený.

Energetické výhody:

 • Použití předimenzovaného el. motoru a zvednutí jeho otáček nad nominální hodnotu umožňuje získat větší výkon čerpadla.
 • Hodnota průtoku čerpadla přesně sleduje požadovanou spotřebu a pohybuje se přitom podél systémové křivky.
 • Okamžité zastavení čerpadla při nulové spotřebě.
 • Energetické úspory až 70 % při aplikaci, kde čerpadlo čerpá při částečném zatížení/výkonu.

Běžný regulační režim:

Parametr regulační mód v Hydrovaru nastaven na: NORMAL
Používá se v případech, kdy při poklesu hodnoty regulace zvedá frekvenci, např. k dorovnání tlaku na konstantní hodnotu.

Příklady použití:

 • systém udržující konstantní tlak ve výtlaku čerpadla/čerpadel
 • systém udržující konstantní diferenční tlak (sání/výtlak čerpadla)
 • systém udržující konstantní průtok
 • konstantní hladina v otevřené, příp. uzavřené nádrži/boileru

Inverzní regulační režim:

Parametr regulační mód v Hydrovaru nastaven na: INVERS
Používá se v případech, kdy pokles frekvence zvedá aktuální hodnotu.

Příklady použití :

 • systém udržující konstantní tlak na vstupu do čerpadla
 • systém udržující konstantní hladinu v akumulaci, která se nachází před čerpadlem/čerpadly.

Další možné režimy soustrojí Hydrovar:

 • Možnost přepínání mezi dvěma nastavenými hodnotami (např. tlaku). Přepínání mezi hodnotami prostřednictvím externího suchého kontaktu.
 • Další analogový vstup 4-20 mA/0-10 V-umožňuje dálkové ovládání nastavené hodnoty prostřednictvím externího signálu.
 • Omezení výkonu čerpadla z důvodu překročení limitu druhého senzoru poskytujícího signál (např. snížení požadovaného průtoku v případě, že hladina je v minimu apod.).
 • Snížení výstupního tlaku při fontánách, podle rychlosti větru
 • Smíšení 2 odlišných kapalin ve stejném poměru

Další možné zapojení

 • Jedno nebo více čerpadel osazené regulací Hydrovar jsou propojeny do společného potrubí tak, jako obdobné systémy čerpacích stanic. V tomto bodě ale jejich podobnost s čerpacími stanicemi jiných výrobců končí.
 • Bez potřeby speciálních čerpadel anebo el. motorů: regulaci Hydrovar je možné instalovat přímo na 230/400 voltů, trojfázový TEFC elektromotor s izolací F do výkonu 22 kW. Nejběžnějšími kombinacemi jsou instalace s čerpadly SSV, SHS, LMN, LM, MPB, LMR, LMZ apod.
 • Bez potřeby dalšího externího tlakového snímače: systém Hydrovar – čerpadlo + regulace je dodáván s tlakovým snímačem, diferenciálním tlakovým snímačem, případně se clonou. Tyto prvky jsou už instalovány na/v čerpadle pro co nejnižší náklady na další trubní a armaturní prvky.
 • Bez potřeby dalšího mikroprocesoru/řídící karty: ve vícečerpadlových celcích je mikroprocesor využíván k řízení pořadí čerpadel, jejich střídání, záskoku apod. Každá regulační hlava Hydrovar má mikroprocesor již integrovaný, tudíž žádný externí mikroprocesor není zapotřebí.
 • Bez potřeby dalších kontrolních a signalizačních modulů: kontrolní moduly mají za úlohu chránit zařízení proti přetížení, přehřátí, zkratu, apod. Tento modul regulace Hydrovar již obsahuje hlášení pro obsluhu a přenáší je na displej bez obtoků a měřících armatur. Většina standardních regulačních systémů je navržena na regulování elektromotoru bez speciální nabídky prvků pro hydraulickou ochranu. V tom případě musí být ochrana proti čerpání do uzavřeného výtlaku nebo činnosti na konci křivky zabezpečena externě na potrubí. Oproti tomu se čerpadlo s regulací Hydrovar automaticky zastaví při nulové spotřebě, případně při nedostatečném zavodnění sání, případně nízkém tlaku na sání nebo při určitém nastavení se automaticky vypne při maximálním průtoku.
 • Bez velkých tlakových rezervoárů: bez velké akumulační nádoby bude klasické čerpadlo s konstantními otáčkami neustále zapínat a vypínat, startovat a vypínat s plnými otáčkami a bude čerpat bez ohledu na momentální spotřebu s maximálním výkonem. V systému řízeném regulací Hydrovar pracuje každé čerpadlo s otáčkami v intervalu 0-cca 2900 ot/min, případně 0-1450 ot/min při udržování konstantního tlaku, příp. průtoku, a proto nepotřebuje velkou tlakovou nádobu. Malá tlaková nádoba je však v systému potřebná pro udržení systémového tlaku při nulové průtokové spotřebě, nicméně její objem odpovídá zhruba 1/10 objemu akumulace při použití čerpadel s konstantními otáčkami. V případě, že to instalace dovoluje, čerpadlo s regulací Hydrovar je možné instalovat přímo do větve zásobující vodu, protože Hydrovar může hlídat i tlak na vstupu, případně na vstupu i na výstupu zároveň a odpadá tím nutnost použití akumulace na sání. V případě, že čerpadlo hlídá tlak pouze na sání, snižuje a zvyšuje otáčky tak, že udržuje konstantní tlak na vstupu do čerpadla. V případě regulování na konstantní tlak na výstupu čerpadlo udržuje konstantní tlak na výstupu s podmínkou, že když by začal klesat tlak na vstupu, čerpadlo by začalo snižovat otáčky přesně po bod,  kde by se tlak na vstupu stabilizoval na požadované hodnotě a zároveň by automaticky zvyšovalo otáčky, pokud by to situace na sání dovolila. V případě, že by tlak na sání byl dostatečný a vydatnost na sání bude postačovat průtokové spotřebě na výtlaku, čerpadlo bude regulovat na konstantní tlak na výtlaku. Zároveň je nutno uvést, že chod čerpadla na otáčkách přesně odpovídajících požadované spotřebě vede k podstatnému snížení energetické spotřeby zařízení!
 • Vnitřní antikondenzační vyhřívání regulace: všechny regulace jsou dodávány s instalovaným topným odporem zabraňujícím kondenzaci uvnitř regulace v případě, že čerpadlo/čerpací stanice je v nečinnosti.

e-SVH

Lowara

Zeptejte se nás

Ing. Jaromír Halamíček

Ing. Jaromír Halamíček

Výkonný ředitel

halamicek@disa.cz
+420 548 141 223
+420 602 545 689
Bc. Andrej Uhlík

Bc. Andrej Uhlík

Vodárenská čerpadla a čerpací stanice

uhlik@disa.cz
+420 548 141 225
+420 606 640 311
Ing. David Šepel

Ing. David Šepel

Vřetenová čerpadla

sepel@disa.cz
+420 548 141 213
+420 724 259 117
Miroslav Cecava

Miroslav Cecava

Průmyslová čerpadla

cecava@disa.cz
+420 548 141 220
+420 728 490 303
Ing. Petr Kopanec

Ing. Petr Kopanec

Vodárenská čerpadla a čerpací stanice

kopanec@disa.cz
+420 548 141 234
+420 725 676 127
Ing. Petr Dorazil

Ing. Petr Dorazil

Průmyslová čerpadla

dorazil@disa.cz
+420 548 141 228
+420 602 548 729
Ing. Přemysl Veselý

Ing. Přemysl Veselý

Technická podpora / pouze čerpadla

vesely@disa.cz
+420 548 141 236
+420 725 730 322
Markéta Hrdinová

Markéta Hrdinová

Asistentka

hrdinova@disa.cz
+420 548 141 222
+420 604 466 266
Petra Galová

Petra Galová

Asistentka

galova@disa.cz
+420 548 141 237
Vlastislav Hájek

Vlastislav Hájek

Servisní technik

hajek@disa.cz
+420 548 141 233
+420 606 660 980
Zdeněk Slavíček

Zdeněk Slavíček

Servisní technik

slavicek@disa.cz
+420 736 408 052

Dotazy

Zaujala Vás naše nabídka? Máte k ní nějaké dotazy? Rádi Vám na ně odpovíme. Vyplňte prosím formulář níže a my se Vám do druhého pracovního dne ozveme.