Železobetonová podzemní šachta

Instalace čerpacích stanic/čerpadel v podzemních želozobetonových šachtách je ekonomické řešení stavebních objektů. V porovnání s instalací polypropylenové šachty se železobetonová konstrukce nemusí obetonovávat, šachta je pojízdná. Pro manipulaci je nutno počítat s cca 6 tunami váhy bez vrchního víka.

Ukázka v praxi

Konstrukce šachty

Stanice je dodána v železobetové šachtě o standardním průměru cca 2 m; vnitřní světlost je cca 2 m (je možný větší i menší průměr). Vstupní poklop je standardně obdélníkový o průměru 600 x 800 mm (lze přizpůsobit požadavkům zákazníka). Víko šachty je dodáno odděleně, pro lepší manipulaci se šachtou. Víke je nutno na místě zatěsnit a osadit.
Dno šachty může být osazeno pochůznými plastovými rošty a odvodnění šachty je realizováno alternativně gravitačním vyústěním (prostupová odvodňovací trubka, světlost trubky standardně DN 110, lze přizpůsobit požadavkům) ze dna šachty nebo odvodňovacím čerpadlem. Víko šachty tvoří železobetonová deska s osazeným vstupním poklopem. Celé víko šachty (železobetonová deska) je odnímatelné, je dodáno odděleně a při instalaci se zatěsňuje montážní pěnou. Poté se osadí na železobetonou skruž tvořící tělo šachty. Připojovací prvky (drážka) víka šachty a skruže vzájemně korespondují. Vlastní vstup do šachty je obdélníkový, příp. kruhový, výška cca 200 mm, s izolovaným uzamykatelným poklopem, který obsahuje vrchní odvětrací komínek. 
Z hlediska statické únosnosti je víko šachty pojízdné. V případě, že je šachta určena do komunikace, je nutné zrealizovat vstupní poklop v rovině s povrchem komunikace. Odvětrání bude v tom případě ústit mimo komunikaci.

Ukázka konstrukce železobetonové šachty


Šachta se osazuje na vodorovný štěrkový podsyp, je nutno dbát na vyspádování odvodnění.

Do uvedené železobetonové šachty lze osadit čerpací stanice Xylem Hydrovar s jedním, dvěma nebo třemi čerpadly o výkonu cca 1 až cca  30 l/s (dle velikosti použitých čerpadel). Standardně jsou čerpací stanice v šachtách již instalovány. Na místo osazení je tedy šachta dodána s již instalovanou technologií.
Veškeré použité materiály v šachtě a čerpací stanici jsou odolné korozi (plast, nerez, mosaz, zinkovaná ocel).

Osazení šachty

Šachta se osazuje na vodorovný štěrkový podsyp a jemným vyspádovaním k prostupu odvodnění.
Víko šachty se osazuje následně spolu se zaizolováním styčné plochy montážní pěnou.

Ukázka osazení šachty v terénu

Připojení šachty

Havarijní odvodnění

Gravitační odvodnění

V tomto případě je v úrovni dna vyvedena plastová odvodňovací trubka přesahující obrys šachtu v dolní části. Vyúsťovací délku potrubí lze přizpůsobit požadavkům zákazníka. Toto potrubí je nutné napojit na kanalizaci, která je pod úrovní dna šachty a kde nehrozí riziko vzestupu hladiny v kanalizaci nad úroveň dna. Napojení na kanalizaci tedy lze kombinovat s vhodným druhem zpětného ventilu, případně s vhodným typem pachového filtru.

Odvodnění pomocí čerpadla

V odvodňovací jímce je instalováno ponorné čerpadlo s plovákem, které při případném zaplavení odčerpává vodu nad úroveň terénu. Prostup šachtou o průměru 60 mm (standardně - rozměr lze uzpůsobit požadavkům) je určen pro vyvedení výtlačného potrubí kalového čerpadla nad úroveň terénu. Elektricky se odvodňovací čerpadlo připojí do elektrorozvaděče umístěného v šachtě, ve kterém je situováno jištění čerpadla. 
Po vyvedení výtlačného potrubí odvodňovacího čerpadla je nutno prostup utěsnit, ideálně prostupovým těsněním složeným z gumových segmentů.
Na požádání lze vyvedení výtlačného potrubí odvodňovacího čerpadla (jakož i utěsnění prostupu) zrealizovat při montáži čerpací stanice společností DISA. V takovém případě bude šachtou prostupovat potrubí o délce cca 20 cm, které je nutno vyvést nad terén.

Elektropřipojení

Standardně jsou v šachtě připraveny 2 ks prostupů (běžně o průměru 30 mm, dle požadavku je počet prostupů libovolný) pro elektrické propojení objektu. První z prostupů lze použít pro elektropřípojku (součástí je použití elektrochráničky), druhým prostupem lze propojit kontakty přenosových signálů z elektrorozvaděče čerpací stanice s elektrorozvaděčem telemetrie. Jištěný, případně přepěťovými ochranami chráněný kabel, se přivede prostupem na svorky elektrorozvaděče čerpací stanice. Je možné instalovat elektrorozvaděč telemetrie v šachtě. Po vyvedení elektrokabelu a chráničky je nutné tyto prostupy utěsnit. V případě, že společnost realizující napojení přenosových signálů bude propojovat elektrorozvaděč ATS s elektrorozvaděčem telemetrie (kdy se tento nebude nacházet v šachtě), je vhodné nainstalovat vhodnou elektrochráničku prostupem a prostup utěsnit (i bez připojovacích kabelů). Pak se chráničkou připojovací kabel protáhne.

Trubní připojení

Čerpací stanice jsou v šachtě instalovány v obtoku, šachtou prostupuje zásobní potrubí. Při standardním napojení prostupuje šachtou z jedné a druhé strany potrubí ukončené točivou přírubou. Dle orientace se jedna příruba propojí se sacím / vstupním koncem řadu a druhá s výtlakem z ATS. Instalace čerpací stanice v obtoku umožňuje i provoz bez čerpací stanice, např. gravitační zásobování apod.
Prostupy zásobního potrubí šachtou jsou utěsněny prostupovými těsněními z gumových segmentů a montážní pěnou.

Výbava šachty

Standardní prvky vybavení

 • poklop šachty je uzamykatelný, uvnitř poklopu je instalován odvětrací komínek
 • žebřík pro vstup - KASI stupadla
 • osvětlení se spínačem
 • montážní zásuvka chráněná FI jističem s vybavovacím proudem 30 mA
 • elektrorozvaděč s krytím IP 65 (jisticí a spínací prvky, kontakty s přenosovými signály, hlavní vypínač, hlídání suchoběhu, stykač pro odpojení technologie v případě zatopení apod.)
 • plovák pro havarijní přerušení napájení v případě zatopení šachty
 • 1 ks odvětracího komínku
 • prostupy zásobovacím potrubím utěsněné segmentovým prostupovým těsněním
 • zásobovací potrubí ukončené točivými přírubami
 • uzavírací armatury na čerpací stanici a zásobním potrubí
 • návarek se zátkou
 • koncový spínač pro signalizaci otevřeného vstupu do šachty

Nadstandardní prvky vystrojení

 • vodoměr v zásobovacím potrubí
 • druhý - vnější odvětrací komínek
 • uzavírací armatury k vodoměru
 • elektroměr v elektrorozvaděči
 • topné těleso s termostatem pro temperování elektrorozvaděče
 • topné těleso s termostatem pro temperování prostoru šachty
 • vlhkostní čidlo
 • ventilátor instalovaný v odvětracím komínku s propojením na vlhkostní čidlo
 • přepěťové ochrany I., II., III. stupně
 • madlo pro vstup
 • zpětná klapka instalovaná v zásobním potrubí
 • zabezpečovací zařízení pro vstup
 • přenosový modul s příslušenstvím (pro přenosy GSM) instalovaný v elektrorozvaděči
 • apod.

Ukázka vystrojení šachty

 

Poskytujeme plné garance a záruční i pozáruční servis

Pracovníci servisního oddělení fy DISA jsou pravidelně školeni u výrobců zařízení